ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู สู่การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learn..

วันพฤหัสที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะครู โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชำ) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒน..

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Junior Scout

วันพุธที่ ๒๘ กุภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Junior Scout ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ..

สอบวัดความรู้ความสามารถประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นนพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( NT..

วันพุธที่ ๒๘ กุภาพันธ์ ๒๕๖๗ จัดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

นำเสนอโครงงานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.๔

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ การนำเสนอโครงงานสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.๔ ณ ห้องประชุมตะโกร..

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรยุวสมาธิ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรยุวสมาธิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอบร..

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเทศบาล๔ (เพาะชำ)เป็นตัวแทนของจังหวัด

วันอังคารที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบคัดเลือกระดั..

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรยุวสมาธิ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรยุวสมาธิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอบรมค..

ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันคล้ายวันปร..

หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ)

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 โครงการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมั..

ประชุมนิเทศ ติดตามผลตามบันทึกข้อตกลง MOU โรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชำ)เเละวิทยาลัยอาช..

การประชุมนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น ตามบันทึกข้อตกลง MOU พร้อมทั้งวางแผน แนวทาง ก..

เเข่งขันทักษะวิชาการระดับนานชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาการระดับนานชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยเข้..

อบรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์กู้ภัย STEM Education

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ สาขาเตรียมวิศวะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ เข้าร..