โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล

นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้

นางพัชรี ศิริเจริญ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารบุคคล

นายศตพล จิรกฤตกุลธน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางธนิดา ภูมิมาณัฐ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสลิสา เอื้ยงแสนเมือง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ