โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายชูชาติ โจมฤทธิ์

นางเกศรินทร์ ศรีเมือง

นางพัชรี ศิริเจริญ
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานเชี่ยวชาญ

นางกุหลาบ บุญบุรี
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นางธนิดา ภูมิมาณัฐ
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสลิสา เอื้ยงแสนเมือง
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ