โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

รายงานการพัฒนาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เทค โนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
เรื่องการแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน และการแก้ปัญหาด้วย Scratch
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2