โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชื่อมโยงกับ ศิลปะมวยไทยตามหลักการบูรณาการและแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ เพื่อการสื่อสาร