โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ E-A-T ร่วมกับการใช้กลวิธี เล่า - เรียน - เล่น
เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร สำหรับเด็กอนุบาล 3