โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นักการภารโรงและพนักงานขับรถ

นายณรงค์ ลมจะโปะ ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นายสมเกียรติ อัมพันสิริ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

นายทรงศักดิ์ เข็มมา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่ว