โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นักการภารโรงและพนักงานขับรถ

นายณรงค์ ลมจะโปะ
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นายสมเกียรติ อัมพันสิริ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ