โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

นโยบายบริหาร

นโยบายบริหารการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

1. จัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

2. จัดโรงเรียนให้โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งบริการทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา นันทนาการตลอดจนการทำนุบำรุง

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดระบบการ วัดผลประเมินผล เพื่อการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

4. พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะในการดำรงชีวิต

7. สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

8. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความสำนึกในความเป็นไทย การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

9. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา