โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ครูสายชั้นมัธยมศึกษา

นางกุหลาบ บุญบุรี (หัวหน้าสายชั้น) ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ