โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

บุคลากรของโรงเรียนครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสลิษา เอื้องแสนเมือง (หัวหน้าสายชั้น)
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ