โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อปีงบประมาณ 2519 คณะเทศมนตรีนำโดยนายพินิจ เดชะศิริ นายกเทศมนตรีมีดำริที่จะสร้างโรงเรียนเทศบาล ขึ้นมาอีก 1 แห่ง โดยเหตุผลว่า โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้ ้รับความนิยมมากขึ้นอีก 1 แห่ง ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จึงพิจารณาเลือกสถานที่ ริมถนนมิตรภาพ ใกล้กับสามแยกมิตรภาพ-หนองคาย ตรงข้ามกับสถานเพาะชำกล้าไม้ของเทศบาล ติดกับลำตะคอง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะเดิมเป็นที่ทิ้งขยะ ของเทศบาล ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด
10 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลแห่งที่ 4 ขึ้น และได้ใช้ชื่อลำดับของโรงเรียน และ สถานที่ตั้งเป็นชื่อโรงเรียน “โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)”

สถานที่ตั้ง

        โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ตั้งอยู่เลขที่ 263 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-4136 โทรสาร 0-4424-4022

ทิศเหนือ จรด ลำตะคอง
ทิศใต้  จรด เป็นปลายแหลมจรดถนนมิตรภาพ – หนองคายและโรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา
ทิศตะวันออก  จรด ถนนมิตรภาพ – หนองคาย
ทิศตะวันตก  จรด ลำตะขบ คลองระบายน้ำสู่ลำตะคอง

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

เป็นอาคาร คสล . ขนาด 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 14 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 , ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 , 2 , ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ , ห้องปฏิบัติการคหกรรม , ห้องพักครู 1 , 2 โดยใต้ถุนของอาคารใช้  เป็นสานที่ รับประทานอาหารของนักเรียน

เป็นอาคาร คสล . ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 2 และ 3 และห้องพักครู โดยใต้ถุนได้ดัดแปลงเป็นสำนักงานบริหารโรงเรียน , ห้องประชุมย่อย

เป็นอาคาร คสล . ขนาด 3 ชั้น ( แบบ สน . ศท . 3 / 12) 12 ห้องใช้เป็นห้องเรียนอนุบาลศึกษา 1 – 2 , ห้องศิลปศึกษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เป็นอาคาร คสล . ขนาด 3 ชั้น ( แบบ สน . ศท . 3 / 12) 12 ห้องใช้เป็นห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6


ใช้เป็นห้องประชุมนักเรียน และจัดกิจกรรมการเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน

ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ มีระบบการสืบค้นที่ทันสมัย มีบริการ Internet ความเร็วสูงมีสื่อมัลติมีเดียที่พร้อมให้บริการนักเรียนตลอดเวลา