โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพช่างยนต์