โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2566

https://forms.gle/7THbnQmUJhx3tb6d9

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

https://forms.gle/7THbnQmUJhx3tb6d9

ประกาศรับสมัครโควต้าความสามารถพิเศษเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566

https://forms.gle/7THbnQmUJhx3tb6d9