โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

สุ่มตรวจคัดกรอง ด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น