โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

👦🏻👩🏻 จำนวนที่นั่งที่เหลือ ในการรับสมัครนักเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566