โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ได้รับรางวัลวาดภาพเยาวชนระดับโลก ประเทศบัลแกเรีย