โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563