โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) แจ้งหยุดโรงเรียน

นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน

🗓เนื่องด้วย ในปีพุทธศักราช 2566 วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันทำการในห้วงวันหยุดข้างต้น นั้น

✒️เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย ส่งเสริมให้นักเรียน คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้ทําบุญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เข้าวัด ฟังธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม งดเว้นสิ่งอบายมุข และได้เที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อันจะเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน 

📌จึงเห็นสมควร ให้นักเรียนทุกระดับชั้น หยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 

📌และให้มาเรียนตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566