โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  แนะแนวการศึกษาต่อ  จากสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  แนะแนวการศึกษาต่อ  จากสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ในวันพุธที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา  ๐๘.๓๐ น. นายพุทธรัตน์  นัยวิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ได้มอบหมายให้นายศิริพงษ์  มณีสว่าง  ครูแนะแนวโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์  จากสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ  และมอบทุนการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและสามารถเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อ  ณ  ห้องประชุมอาคารเรียน ๒  โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)