โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) “มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีทักษะทางวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ”