โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ นายพุทธรัตน์  วินัยกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   และนักเรียนที่มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่  ๖  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๖ ณ  ห้องประชุมอาคารเรียน ๒  โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)