โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดการอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทฤษฎีและฝึกการปฏิบัติ”

โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดการอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทฤษฎีและฝึกการปฏิบัติ” งานอนามัยโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ตระหนักถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ จึงขออนุญาตนำตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน เข้ารับการอบรมตามกิจกรรมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)