โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

“โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย” สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5