โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.