โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน