โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

“โครงการจิตอาสาปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาสู่โรงเรียน”

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการจิตอาสา ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาสู่โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา มีจิตอาสาในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา และได้เรียนรู้ประสบการณ์การสอนศิลปะ และเก่งศาสตร์ เก่งสอน โดยมีคณะครูจากกลุ่มสาระศิลปะ พร้อมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)