โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โครงการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บรรเทากุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด ในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ในด้านที่ 1 ด้านการศึกษา (โรงเรียน) รอบระดับจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ได้เสนอโครงการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ด้านวิชาชีพ) โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เพื่อคัดเลือกในครั้งนี้ ในการนี้ ท่าน ศน.นันทากร คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ เข้าร่วมตอบคำถามด้วย ขอบพระคุณทีมงานทุกทีมที่ตระเตรียมเอกสารต่างๆในการเข้ารับการประเมินเพื่อโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา