โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่