โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)