โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

เพาะชำเมล็ดพันธ์ุทางปัญญาเติบโตสู่ต้นหล้าของสังคม

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการนางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ พร้อมด้วยคณะครูสาขาดุริยางคศิลป์ นำคณะนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ร่วมแสดงต้อนรับคณะกรรมการสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) โดยในช่วงเช้าได้นำขบวนกลองยาวพร้อมนางรำหน้าขบวนต้อนรับคณะกรรมการ ณ โรงแรมแคนทารี และในช่วงค่ำทำการแสดงในชื่อชุดการแสดง “Beautiful in Gardens” ต้อนรับคณะกรรมการในการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทารา