โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

เตรียมความพร้อมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓