โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

อบรมโครงการเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ หลักสูตร “เยาวชนรักชาติด้วยหัวใจ”

วันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน 2566 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล มอบหมายให้ นางสาววิลาสินี นคราวนากุล หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียน นำคณะสภานักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างชุมชนสัมพันธ์ หลักสูตร “เยาวชนรักชาติด้วยหัวใจ” โดย สปป.๑กอ.รมน.รุ่นที่ ๔ โดยมี พล.ต. ดร.วรวุฒิ แสงทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็นวิทยากรและเทคนิคการพูดการนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่ดีของชาติ ณ โรงแรมรายาแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา