โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

อบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนิพนธ์ บรรเทากุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีนางปุณยวีร์ พิศนอก ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในการเปิดการอบรม พร้อมกันนี้ นายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้มาเยี่ยมพบปะพูดคุยกับนักเรียน ในการนี้ ทพญ. นงลักษณ์ ใจบุญวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมาพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมาให้ความรู้และจัดการอบร ม ณ ห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)