โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ของพระราชา