โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

อบรมศีลธรรมและวัฒนธรรมของพระธรรมทูตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  นายพุทธรัตน์  นัยวิกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร  พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมการอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรมของพระธรรมทูตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา  ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.