โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา