โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดนครราชสีมา

26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดนครราชสีมา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ และคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการการสร้างการรับรู้และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี2564 ชมรม To be number one ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล T21 ชั้น 4