โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ร่วมเป็นเกีรยติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2566