โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ร่วมหารือเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ