โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือในการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน