โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนโควตาแนะแนว