โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตยราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี