โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 (โรงเรียนบ้านจอหอ)