โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

มอบรางวัลสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์