โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

มอบค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำภาคเรียน