โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6