โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและคู่สถาบันการศึกษาของไทยเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ความรู้แก่ศิษย์และเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ ทั้งครูและศิษย์เล็งเห็นถึงคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

lihk ภาพพิธีไหว้ครู

https://drive.google.com/drive/folders/1HE19cBDy2WAtrKnn-LlnmkOBpmK4xkC9?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1HE19cBDy2WAtrKnn-LlnmkOBpmK4xkC9?usp=sharing