โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

พิธีเปิดป้ายศูนย์สาธิตอาชีพ ท.4 เปิดป้ายศูนย์วงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา

และการปลูกต้นไม้เพื่อจารึกเป็นเกียรติแก่สถาบัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)