โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย