โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา