โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

พิธีมอบเกรียติบัตรให้กับนักเรียน